Select a School...
Select a School

Chuyển Trường Khi Có Chỗ

Miêu tả
Sự chuyển trường khi có chỗ giúp cho học sinh được thuyên chuyển đến bất cứ trường nào trong HISD, một khi có chỗ trong lớp muốn chọn, sau khi các loại thuyên chuyển khác đã được chấp nhận.

Số Trường trong Chương Trình
Các trường còn chỗ trống đều rộng mở đón nhận. Một danh sách các trường còn chỗ trống sẽ được cung cấp hàng năm.

Các trình độ lớp
Mẫu giáo đến lớp 12

Tiêu chuẩn tuyển chọn

  1. Muốn theo học trường muốn chọn khi có chỗ
  2. Cư ngụ trong vùng HISD
  3. Phải theo học một năm

Thủ tục tuyển chọn

  1. Học sinh xin chuyển trường sẽ được chấp nhận nếu trường đó còn chỗ trong lớp (cần chữ ký hiệu trưởng)
  2. Học sinh sẽ được bốc thăm khi có nhiều đơn xin hơn số chỗ trống.

Thời gian nhận đơn

  • Tháng Ba--sau này: Đơn xin chuyển trường được cứu xét và gửi thư thông báo cho phụ huynh trong vòng hai tuần sau khi nhận đơn, bắt đầu từ tuần I của tháng Tư

Chuyên chở
HISD không cung cấp phương tiện chuyên chở. Học sinh phải chịu trách nhiệm di chuyển đến trường lựa chọn.

Điện thoại
Sở "HISD Transfer": 713-556-6734

CLOSE