Select a School...
Select a School

Chuyển Trường Vì Con của Nhân Viên

Miêu tả
Con của một nhân viên HISD không cư ngụ trong vùng học khu thì có thể theo học trường công, ngay từ đầu niên khoá có thể thuyên chuyển từ khu học chánh nơi cư ngụ sang bất cứ học khu nào của Texas mà sự thuyên chuyển loại đi học hàng ngày (ADA) để được phân phối tài trợ tiểu bang phù hợp với các điều khoản của Cơ Quan Giáo Dục Texas.

VUI LÒNG LƯU Ý: Không chấp nhận sự thuyên chuyển ngoài học khu vào các chương trình trung học Magnet "Separate and Unique School" (SUS) đệ nhị cấp, trường trung học tiền đại học, hay các trường đặc biệt khác mà không có ranh giới khu vực. Trong trường hợp giảm nhẹ, tổng giám đốc học khu có thể chấp thuận cho thuyên chuyển từ ngoài học khu vào các trường này.

Con cái của nhân viên HISD, là người sống ngoài vòng ranh giới HISD, có thể được phép theo học các trường HISD mà không phải trả học phí. Học phí có thể được áp dụng cho học sinh không hội đủ điều kiện tài trợ ADA.

Số trường trong chương trình

Các trường công lập của Texas.

Các trình độ lớp

Mẫu giáo cho đến lớp 12

Tiêu chuẩn tuyển chọn

  1. Chính sách của Ủy Ban Giáo Dục HISD: có thể áp dụng học phí cho học sinh nào không hội đủ điều kiện tài trợ ADA
  2. Giấy đồng ý của hai học khu, gửi đi và nhận, và người giám hộ hợp pháp của học sinh
  3. Có chỗ trống
  4. Phải theo học một năm

Thủ tục tuyển chọn

  1. Nộp đơn cho Sở Thuyên Chuyển Học Sinh (cần chữ ký của hiệu trưởng)
  2. Đơn xin vào học khu được Cơ Quan Giáo Dục Texas phê chuẩn
  3. Phụ huynh được thông báo bằng thư

Thời gian nhận đơn

Tuần I của tháng Hai—sau này: Sự thuyên chuyển trong niên khoá tới có thể được phê chuẩn ngay từ thứ Hai đầu tiên của tháng Sáu, miễn là không một học sinh nào cư ngụ trong HISD lại bị từ chối thu nhận trong niên học hiện thời.

Chuyên chở
HISD chỉ cung cấp phương tiện chuyên chở cho những học sinh nằm trong tuyến đường xe buýt hiện thời.

Điện thoại
Sở "HISD Transfer": 713-556-6734

CLOSE