TIÊU CHUẨN LÊN LỚP - CHO 2015-2016 

Để học sinh HISD được lên lớp, các em phải chứng tỏ đã đạt được Tiêu Chuẩn Lên Lớp của HISD. Các tiêu chuẩn này thường bao gồm điểm hạng trong lớp và điểm bài thi địa phương hay tiểu bang, và đi học đều như sau:
 1. Tiểu bang đòi buộc điểm trung bình hàng năm là 70 hay hơn và địa phương đòi hỏi điểm trung bình là 70 hay hơn trong các môn đọc sách, ngôn ngữ khác, toán, và khoa học hay xã hội học.
 2. Đạt được điểm ("mong đợi tối thiểu") về bài thi STAAR *
 3. Đi học đầy đủ - tổng số ngày vắng mặt không có phép của một học sinh thì không quá 10 phần số giờ phải có trong lớp. 
* Dựa trên những thay đổi về lịch trình ngày thi của tiểu bang và sự chậm trễ khi nhận được kết quả bài thi, các tiêu chuẩn lên lớp đã được thay đổi với các lớp 3, 4, 6, và 7 mà thôi cho niên khoá 2015-2016. Số 2 trong danh sách ở trên được tạm ngưng cho các lớp này trong niên khoá 2015-2016 vì học sinh trong các lớp ấy, những em đã lấy bài thi STAAR lần thứ hai trong tháng Năm, thì không nhận được kết quả cho đến 15 tháng Sáu, 2016, bốn tuần sau khi kết thúc niên khoá. Ủy Ban Giáo Dục HISD có quyết định này trong buổi họp ngày 15 tháng Mười Hai, 2015. Do đó, những học sinh trong các lớp này thì không phải đậu các bài thi STAAR để được lên lớp. Muốn biết chi tiết, vui lòng xem trang 164 của báo cáo biên bản cuộc họp của Ủy Ban Giáo Dục HISD ở đây (dạng pdf).

"Student Success Initiative" 

Ngoài các điều kiện lên lớp của địa phương và tiểu bang, cơ quan Lập Pháp Texas đã thiết lập “Student Success Initiative” (SSI) để bảo đảm rằng học sinh được sự giảng dậy và hỗ trợ cần thiết để thành công về đọc sách và làm toán. Theo SSI, học sinh lớp 5 và 8 phải đậu được các bài thi STAAR về đọc sách và toán. Những học sinh trong các lớp 5 và 8 SSI mà không đậu được bài thi STAAR lần đầu thì phải theo học các lớp hè 2016.
 
Học sinh trong các lớp năm và tám mà rớt bài thi STAAR lần đầu vào tháng Ba và phải thi lại vào tháng Năm thì phải theo học lớp hè cho đến khi kết quả của tiểu bang cho biết họ đã đậu được bài thi lại. Tuy kết quả bài thi lại sẽ có vào ngày 31 tháng Năm, 2016, điều này không đủ thời gian để cho phép ban quản trị quyết định về việc lên lớp/ở lại lớp, cũng như các quyết định về việc học sinh có phải tham dự các lớp học cấp tốc và/hoặc lớp hè hay không.
 
Các tiêu chuẩn lên lớp của Khu Học Chánh Houston (HISD):
 

Cấp Lớp

Các Tiêu Chuẩn Lên Lớp

1 và 2

 • Học sinh phải đậu bài High Frequency Word Test (các chữ thường dùng) - Nhận biết và đọc được những chữ thường xuất hiện trong bài viết và lời nói.
 • Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số điểm trung bình là 70 hay cao hơn về đọc sách, văn phạm, toán, khoa học và xã hội học.
 • Học sinh phải đi học đầy đủ *

3 và 4

 • Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số điểm trung bình là 70 hay cao hơn về đọc sách, các ngôn ngữ khác, toán, khoa học và xã hội học.
 • Học sinh phải đi học đầy đủ * 

5

 

 • Học sinh phải đậu bài STAAR về đọc sách và toán
 • Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số điểm trung bình là 70 hay cao hơn trong ba của bốn môn chính: ngữ vựng (điểm trung bình đọc sách và Anh ngữ), toán, khoa học và xã hội học.
 • Học sinh phải đi học đầy đủ *
 6 và 7 
 • Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số điểm trung bình là 70 hay cao hơn trong môn đọc sách, các ngôn ngữ khác, toán, khoa học và xã hội học.
 • Học sinh phải đi học đầy đủ *
 8
 •  Học sinh phải đậu bài STAAR về đọc sách và toán
 • Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số điểm trung bình là 70 hay cao hơn trong ba của bốn môn chính: ngữ vựng (điểm trung bình đọc sách và Anh ngữ), toán, khoa học và xã hội học.
 • Học sinh phải đi học đầy đủ *

9 – 12

 

 • Học sinh phải đậu bài các bài thi cuối môn EOC của STAAR: đại số I, sinh học, Anh Ngữ I, Anh Ngữ II, và sử Hoa Kỳ
 • Học sinh được lên lớp dựa trên tổng số tín chỉ tích lũy được trước khi bắt đầu niên khoá tới
 • Tín chỉ từng môn có thể kiếm được qua số điểm thi 70% hay cao hơn và đi học đầy đủ *.

 * Đi học đầy đủ: Tổng số lần vắng mặt không có phép của một học sinh thì không được quá 10% những ngày có lớp.

Với học sinh học tiếng Anh (English Language Learners), tiểu ban xếp lớp (GPC) hội ý với tiểu ban thẩm định sự thông thạo ngôn ngữ (LPAC) sẽ quyết định các tiêu chuẩn lên lớp.

Với học sinh phế tật, tiểu ban ARD/IEP của trường sẽ quyết định tình trạng lên lớp dựa trên sự thấu triệt các môn và mục tiêu IEP và/hoặc các điều kiện môn học.

Nếu con em quý vị không đạt được Tiêu Chuẩn Lên Lớp, trường sẽ liên lạc với quý vị để cho biết những cơ hội được học thêm.
 
* ARD - Annual Review and Dismissal (duyệt xét hàng năm)             * IEP - Individual Education Program (giáo dục cá biệt) 
 
CLOSE