Return to Headlines

Just got Accepted? How to Accept Your Seat at Chavez!

Cesar E. Chavez High School - Acceptance Congratulations

***English***

Congratulations! Our Cesar E. Chavez High School has worked hard to bring the accomplishments of outstanding students to the attention of teachers, parents, peers, and the community in which we belong. Next Steps: Please log into https://hisdchoice.com/login account.

- Accepting Your Seat

o Click on Accept Placement / Accept Seat


Accept Seat


- Complete the Entrance Agreement

o Entrance Agreement: MAGNET = STEM; TRANSFER = CHOICE PROGRAM (NON MAGNET)


o Signature, please enter FULL PARENT NAME

o Proof of Residence: Upload an Approved Proof of Residency

▪ Approved Proof of Residence

● Lease Contract: please make sure Parent / Guardian Name(s) and Student Name(s) are on the contract

● Utility Bill: Gas, Electric, Water

***Spanish***

¡Felicitaciones! Nuestra Escuela Secundaria Cesar E. Chávez ha trabajado duro para llevar los logros de los estudiantes sobresalientes a la atención de maestros, padres, compañeros y la comunidad a la que pertenecemos.
Pasos siguientes: Inicie sesión en https://hisdchoice.com/login cuenta.
- Aceptar su asiento
o Haga clic en Aceptar colocación / Aceptar asiento

- Completar el Acuerdo de Entrada
o Acuerdo de entrada: Elija STEM / STEAM
o Firma, por favor ingrese NOMBRE COMPLETO DEL PADRE
o Prueba de Residencia: Cargue una Prueba de Residencia Aprobada
▪ Prueba de residencia aprobada: • Contrato de Arrendamiento: asegúrese de que el(los) Nombre(s) del Padre/Tutor y el(los) Nombre(s) del Estudiante están en el contrato o
• Factura de servicios públicos: Gas, Electricidad, Agua

***Vietnamese***

Chúc mừng! Trường Trung học Cesar E. Chavez của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để mang lại những thành tựu của học sinh xuất sắc để sự chú ý của giáo viên, phụ huynh, đồng nghiệp, và cộng đồng nơi chúng tôi thuộc về.
Các bước tiếp theo: Vui lòng đăng nhập vào https://hisdchoice.com/login khoản của bạn.
- Chấp nhận chỗ ngồi của bạn
o Nhấp vào Chấp nhận vị trí / Chấp nhận chỗ ngồi

- Hoàn thành Thỏa thuận đầu vào
o Thỏa thuận tuyển sinh: Chọn STEM / STEAM
o Chữ ký, vui lòng nhập TÊN PHỤ HUYNH ĐẦY ĐỦ
o Bằng chứng cư trú: Tải lên bằng chứng cư trú được chấp thuận
▪ chứng cư trú được phê duyệt
● Hợp đồng thuê nhà: vui lòng đảm bảo (các) Tên Phụ huynh / Người giám hộ và (các) Tên Học sinh có trong hợp đồng
● Hóa đơn tiện ích: Gas, Electric, Water