1-6-2011 Houston Business Delegation to Tour Apollo 20 School