Chính sách tương tác của cha mẹ và gia đình

Mô tả Chính sách Gắn kết của Phụ huynh và Gia đình sẽ được thực hiện để khuyến khích sự tham gia của phụ huynh để hỗ trợ việc cải thiện thành tích học tập của học sinh.