Trình độ chuyên môn của Giáo viên và Chuyên viên

Giải thích quyền của phụ huynh trong việc yêu cầu thông tin về trình độ chuyên môn của giáo viên trong lớp của con họ.