• TIÊU CHUẨN LÊN LỚP - CHO 2017-2018 

  Lớp

  Các Tiêu Chuẩn Lên Lớp

  1 và 2

  • Học sinh phải đậu được bài High Frequency Word nhận biết và đọc được những chữ thường dùng trong bài viết và lời nói.
  • Tiểu bang đòi hỏi điểm trung bình thường niên là 70 hay cao hơn và điều kiện học khu là điểm trung bình 70 hay cao hơn trong các môn đọc sách, ngôn ngữ khác, toán, và khoa học hay xã hội học.
  • Học sinh phải đi học đầy đủ 3

  3 và 4

  • Tiểu bang đòi hỏi điểm trung bình thường niên là 70 hay cao hơn và điều kiện học khu là điểm trung bình 70 hay cao hơn trong các môn đọc sách, ngôn ngữ khác, toán, và khoa học hay xã hội học.
  • Học sinh phải đi học đầy đủ3

  5

  • Tiểu bang đòi hỏi điểm trung bình thường niên là 70 hay cao hơn và điều kiện học khu là điểm trung bình 70 hay cao hơn trong các môn đọc sách, các ngôn ngữ khác, toán, và khoa học hay xã hội học.
  • Học sinh phải đi học đầy đủ3

  Lưu ý: Tiểu Bang Texas cho miễn điều kiện các học sinh lớp 5 phải đậu được bài thi STAAR trong niên khoá 2017-2018.

  6 và 7

  • Tiểu bang đòi hỏi điểm trung bình thường niên là 70 hay cao hơn và điều kiện học khu là điểm trung bình 70 hay cao hơn trong ba môn thuộc bốn môn chính: Văn phạm (điểm trung bình môn đọc sách và Anh văn), toán, khoa học và xã hội học.
  • Học sinh phải đi học đầy đủ3

  8

  • Tiểu bang đòi hỏi điểm trung bình thường niên là 70 hay cao hơn và điều kiện học khu là điểm trung bình 70 hay cao hơn trong ba môn thuộc bốn môn chính: Văn phạm (điểm trung bình môn đọc sách và Anh văn), toán, khoa học và xã hội học.
  • Học sinh phải đi học đầy đủ3

  Lưu ý: Tiểu Bang Texas cho miễn điều kiện các học sinh lớp 5 phải đậu được bài thi STAAR trong niên khoá 2017-2018.

  9 – 12

  • Học sinh phải đậu năm bài thi “STAAR End-of-Course” (EOC): Algebra I (đại số), biology (sinh học), English I (Anh văn), English II, và Sử Hoa Kỳ.
  • Học sinh được lên lớp dựa trên tổng số tín chỉ các môn học trước khi bắt đầu niên khoá kế tiếp.
  • Tín chỉ từng môn có được qua số điểm đậu là 70% hay cao hơn và đi học đầy đủ3