• Đường Dây Điện Thoại Thời Tiết Khắc Nghiệt--Hãy gọi số 713-556-1704 để biết những thay đổi vì lý do thời tiết.

    Những Thủ Tục Đóng Cửa Trường và Văn Phòng HISD --Tổng giám đốc học khu có thể đóng cửa trường và văn phòng vì thời tiết khắc nghiệt hay khẩn cấp (tỉ như, lụt, đường có đá, mất điện, v.v.). Qua hệ thống điện thoại và email, Connect-ED, HISD sẽ thông báo ngay lập tức việc đóng cửa này. Tin tức này cũng được thông báo trên các đài truyền thanh và truyền hình. Tổng giám đốc học khu sẽ quyết định có nên đóng cửa khu học chánh hay không, sau đó sẽ thông báo chính thức dựa trên một trong hai kế hoạch khẩn cấp của HISD:

    Ai không nghe được thông báo trên các đài truyền thông, có thể gọi đường dây Thời Tiết HISD (713-556-1704) để biết chi tiết.

    Trường Hợp Khẩn Cấp--Trong trường hợp nguy kịch, hãy luôn luôn gọi số 911. Những trường hợp khẩn cấp có liên can đến trường hay hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của cảnh sát phải luôn luôn phúc trình lên Sở Cảnh Sát Houston qua số điện thoại 713-892-7777. Để yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp cho trường hay cơ sở HISD, hãy gọi 713-842-3715. Muốn biết thêm tin tức, hãy vào trang webSở Cảnh Sát.


    Be Prepared là tin tức của trung tâm bão quốc gia National Hurricane Center, kể cả hoạch định cho gia đình "Developing a Family Plan" và thiết lập các tiếp liệu khi tai họa "Creating a Disaster Supply Kit."

    Hurricane Survival Information là tin tức của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, kể cả những gì phải làm sau cơn bão "What to do After a Hurricane is Over."