• Có một số phương cách rất tốt để cho thấy quý vị hỗ trợ HISD và nhiệm vụ của nó là trở nên khu học chánh tốt nhất Hoa Kỳ. Các phần tử cộng đồng có thể:
    Muốn biết thêm chi tiết cách đóng góp cho khu học chánh lớn nhất Texas, hãy gọi sở Strategic Partnership ở số 713-556-7200.