• U? Ban Giáo D?c thi?t l?p H? Ki?m Tra U? Ban nhu m?t d?ng l?c d? do lu?ng s? ti?n b? c?a khu h?c chánh v? các m?c tiêu du?c d? ra trong Tuyên B? v? Các �i?u Xác Tín và Vi?n ?nh c?a u? ban. Nó thi?t l?p m?t chuong trình chi ti?t báo cáo lên u? ban và c?ng d?ng v? các n? l?c c?a h?c khu và s? h?u hi?u trong vi?c s? d?ng ti?n dóng thu? d? dáp ?ng các tiêu chu?n v? co s? c?a h?c khu, và lu?ng giá m?i chuong trình l?n và s? ph?c v? trên can b?n thu?ng l?.

    H? th?ng này dòi h?i s? báo cáo và phân tích chi ti?t hon là lu?t ti?u bang và Co Quan Giáo D?c Texas dòi h?i. Nó du?c d? ra d? dem cho u? ban, ban qu?n tr?, và công chúng m?t h? th?ng trách nhi?m d?a trên d? ki?n mà du?c báo cáo thu?ng xuyên, và nó tr? nên m?t bàn d?p cho chính sách h?c khu, nh?ng uu tiên, và nh?ng kh?i xu?ng.

    Xem b?n sao c?a H? Ki?m Tra U? Ban (d?ng pdf) và so phác các m?c tiêu l?n và nh? (d?ng pdf).