• Uỷ Ban Giáo Dục thiết lập Hệ Kiểm Tra Uỷ Ban như một động lực để đo lường sự tiến bộ của khu học chánh về các mục tiêu được đề ra trong Tuyên Bố về Các Điều Xác Tín và Viễn Ảnh của uỷ ban. Nó thiết lập một chương trình chi tiết báo cáo lên uỷ ban và cộng đồng về các nỗ lực của học khu và sự hữu hiệu trong việc sử dụng tiền đóng thuế để đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở của học khu, và lượng giá mọi chương trình lớn và sự phục vụ trên căn bản thường lệ.

    Hệ thống này đòi hỏi sự báo cáo và phân tích chi tiết hơn là luật tiểu bang và Cơ Quan Giáo Dục Texas đòi hỏi. Nó được đề ra để đem cho uỷ ban, ban quản trị, và công chúng một hệ thống trách nhiệm dựa trên dữ kiện mà được báo cáo thường xuyên, và nó trở nên một bàn đạp cho chính sách học khu, những ưu tiên, và những khởi xướng.

    Xem bản sao của Hệ Kiểm Tra Uỷ Ban (dạng pdf) và sơ phác các mục tiêu lớn và nhỏ (dạng pdf).