• Uỷ Ban Giáo Dục là thành phần chính thức đặt ra chính sách của Khu Học Chánh Houston. Chín uỷ viên, được chọn từ các học khu khác nhau, phục vụ nhiệm kỳ xen kẽ bốn năm. Uỷ ban tổ chức các cuộc họp công cộng lúc 5g chiều thứ Năm của tuần thứ hai mỗi tháng trong thính đường HISD, 4400 West 18th St. Các bản chương trình nghị sự có thể lấy từ văn phòng Ủy Ban và Trung Tâm Thông Tin HISD - cả hai đều ở 4400 West 18th St. Có thể đọc tóm lược chương trình nghị sự trên mạng (Anh Ngữ).

    Nếu quý vị muốn biết ai đại diện cho quý vị trong Uỷ Ban Giáo Dục HISD, hãy dùng Trustee Finder.