Làm Thương Mãi Với HISD

  • Các công ty và cá nhân muốn bán sản phẩm hay dịch vụ cho khu học chánh, trước hết phải được cho phép qua sở Procurement Services. Để được điều này, cơ quan cung cấp phải có số đăng ký, giúp họ được để ý đến khi nộp giấy “Requests for Proposals” (RFP) hoặc khi đấu thầu kín.

    Đấu thầu/xin dự kiến được thông báo trong một hay nhiều tờ báo địa phương trong hai tuần lễ liên tiếp. Thông báo này cũng được niêm yết trên bảng thông tin của khu học chánh trong Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St., 77092), và trong trang web Procurement Services.

    HISD quyết tâm cung cấp cơ hội đồng đều cho các cơ sở thương mãi thuộc thiểu số và phụ nữ làm chủ (được định nghĩa là những công ty tối thiểu 51% được làm chủ, hoạt động, quản trị, và kiểm soát bởi một hay nhiều phụ nữ hoặc phần tử của nhóm thiểu số). Vui lòng liên lạc với văn phòng Business Assistance ở số 713-556-7273 để biết thêm chi tiết.

    Tài Liệu (Anh ngữ):