• S? Khu?c T? c?a HISDConnect

  HISDConnect cung c?p thông tin công c?ng cho c?ng d?ng Internet và vì th? thu?ng s? d?ng nh?ng n?i k?t v?i các trang web bên ngoài HISD mà có th? h?u ích cho ngu?i s? d?ng. Trong khi nh?ng trang web này thu?ng du?c nghiên c?u v? n?i dung và s? thích h?p, các trang này không thu?c v? HISD. Trong khi HISD c? g?ng h?t s?c d? theo dõi trang web HISDConnect, chúng tôi không ki?m soát du?c trang web có n?i v?i chúng tôi và vì th? không th? ch?u trách nhi?m v? s? thay d?i n?i dung hay s? thích h?p. HISD không có d?i di?n hay b?o d?m, m?t cách rõ ràng hay ng?m ng?m, v? s? chính xác c?a b?t c? tài li?u nào có trong các trang web dó. �?c gi? và nhân viên dang nh?p vào trang web chúng tôi ph?i gi?i h?n s? tìm ki?m c?a mình d?n nh?ng trang có n?i k?t cách tr?c ti?p vì m?c dích giáo d?c hay thuong mãi mà thôi.


   

  Thông Báo Theo Pháp Lu?t:

  Co H?i Tuy?n D?ng �?ng �?u: Nhân viên c?a Khu H?c Chánh s? không b? k? th? d?a trên can b?n c?a ho?c trong hành d?ng qu?y nhi?u du?c thúc d?y b?i tu?i tác, m?u da, t? tiên, qu?c gia g?c, phái tính, tàn t?t hay ph? t?t, tình tr?ng hôn nhân, tôn giáo, tình tr?ng c?u chi?n binh, d?ng phái chính tr?, khuynh hu?ng tính d?c, gi?i tính và/ho?c s? bi?u l? v? gi?i tính. M?t cáo bu?c có b?ng ch?ng v? s? qu?y nhi?u này d?i v?i m?t h?c sinh hay nhân viên s? dua d?n bi?n pháp k? lu?t.

  HISD không k? th? d?a trên s? ph? t?t hay phái tính và phù h?p v?i các di?u kho?n c?a “Section 504 of the Rehabilitation Act, Title II of the Americans with Disabilities Act”, và “Title IX of the Education Amendments” nam 1972.

  • Liên l?c v? “Section 504”: Michael Webb, 1615 Rutland, Houston, TX 77008 (713-867-5200)
  • Nh?ng liên l?c v? Americans with Disabilities Act (lu?t ngu?i Hoa K? ph? t?t):
   Public—Bruce Green, 1100 Roy, Houston, TX 77007 (713-426-8320)
   Students—Sowmya Kumar, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 (713-556-7025)
   Employees—EEO Office, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 (713-556-7313)
  • Liên l?c Title IX: HISD Athletics Department, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 (713-556-6913)
  • Các d?ch v? “Equal Access to Career and Technology Education” theo Section 504 (English, Spanish, Vietnamese)
  Texas Public Information Act (Lu?t Thông Tin Công C?ng Texas)
  (English, Spanish, Vietnamese): HISD gi? m?t s? tài li?u khác nhau liên quan d?n k?t qu? th?ng kê, ho?t d?ng, nhân viên, và h?c sinh. Cá nhân hay doàn th? có th? tìm ki?m thông tin v? h?c khu qua m?t yêu c?u thông tin công c?ng (m? h? so) qua Phòng Thông Tin Công C?ng HISD, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501. �i?n tho?i 713-556-6060.