• Sự Khước Từ của HISDConnect

  HISDConnect cung cấp thông tin công cộng cho cộng đồng Internet và vì thế thường sử dụng những nối kết với các trang web bên ngoài HISD mà có thể hữu ích cho người sử dụng. Trong khi những trang web này thường được nghiên cứu về nội dung và sự thích hợp, các trang này không thuộc về HISD. Trong khi HISD cố gắng hết sức để theo dõi trang web HISDConnect, chúng tôi không kiểm soát được trang web có nối với chúng tôi và vì thế không thể chịu trách nhiệm về sự thay đổi nội dung hay sự thích hợp. HISD không có đại diện hay bảo đảm, một cách rõ ràng hay ngấm ngầm, về sự chính xác của bất cứ tài liệu nào có trong các trang web đó. Độc giả và nhân viên đăng nhập vào trang web chúng tôi phải giới hạn sự tìm kiếm của mình đến những trang có nối kết cách trực tiếp vì mục đích giáo dục hay thương mãi mà thôi.


   

  Thông Báo Theo Pháp Luật:

  Cơ Hội Tuyển Dụng Đồng Đều: Nhân viên của Khu Học Chánh sẽ không bị kỳ thị dựa trên căn bản của hoặc trong hành động quấy nhiễu được thúc đẩy bởi tuổi tác, mầu da, tổ tiên, quốc gia gốc, phái tính, tàn tật hay phế tật, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tình trạng cựu chiến binh, đảng phái chính trị, khuynh hướng tính dục, giới tính và/hoặc sự biểu lộ về giới tính. Một cáo buộc có bằng chứng về sự quấy nhiễu này đối với một học sinh hay nhân viên sẽ đưa đến biện pháp kỷ luật.

  HISD không kỳ thị dựa trên sự phế tật hay phái tính và phù hợp với các điều khoản của “Section 504 of the Rehabilitation Act, Title II of the Americans with Disabilities Act”, và “Title IX of the Education Amendments” năm 1972.

  • Liên lạc về “Section 504”: Michael Webb, 1615 Rutland, Houston, TX 77008 (713-867-5200)
  • Những liên lạc về Americans with Disabilities Act (luật người Hoa Kỳ phế tật):
   Public—Bruce Green, 1100 Roy, Houston, TX 77007 (713-426-8320)
   Students—Sowmya Kumar, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 (713-556-7025)
   Employees—EEO Office, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 (713-556-7313)
  • Liên lạc Title IX: HISD Athletics Department, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501 (713-556-6913)
  • Các dịch vụ “Equal Access to Career and Technology Education” theo Section 504 (English, Spanish, Vietnamese)
  Texas Public Information Act (Luật Thông Tin Công Cộng Texas)
  (English, Spanish, Vietnamese): HISD giữ một số tài liệu khác nhau liên quan đến kết quả thống kê, hoạt động, nhân viên, và học sinh. Cá nhân hay đoàn thể có thể tìm kiếm thông tin về học khu qua một yêu cầu thông tin công cộng (mở hồ sơ) qua Phòng Thông Tin Công Cộng HISD, 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092-8501. Điện thoại 713-556-6060.