• "Parent Student Connect" (PSC - Phụ Huynh và Học Sinh Liên Kết), một dịch vụ trực tuyến được HISD khởi sự vào tháng Chín 2009, cho phép những ai đăng ký (td, phụ huynh và học sinh) được đăng nhập để biết nhiều thông tin của học sinh, cũng như các bài tập trong lớp và lịch học sinh, cũng như liên lạc với các giáo chức. Người sử dụng còn có thể chọn được thông tin qua email hay điện thư (text-message) khi điểm hạng của con em xuống thấp hơn mức ấn định hay vắng mặt hoặc đi học trễ.
   
  Thông tin mà PSC cung cấp gồm:
  •  Sự đi học trong một giai đoạn hay hàng ngày
  • Thời khóa biểu lớp và các bài tập
  • Báo cáo sự tiến bộ
  • Phiếu điểm
  • Kết quả các bài thi tiêu chuẩn
  • Học trình
  • Nguồn năng cho phụ huynh và học sinh
  * Phiếu điểm sẽ được in ra và gửi về nhà học sinh.
   
  Để khởi sự, hãy đăng nhập vào www.houstonisd.org/psc hay đăng ký tại www.houstonisd.org/pscregister. Phụ huynh sẽ cần các thông tin sau đây để hoàn tất việc đăng ký:
  •  Số thẻ học sinh (của HISD)
  • Ngày sinh của học sinh
  • Năm số cuối của số An Sinh Xã Hội của học sinh nếu có trong hồ sơ. Nếu không có trong hồ sơ, hãy cho biết năm số sau cùng của "S-Number" được HISD cấp cho học sinh. Vui lòng gọi cho trường nếu không biết số này.
  Vui lòng lưu ý, phụ huynh cần đăng ký riêng cho từng con em. Nếu có trở ngại đăng ký, hãy kiểm lại xem các thông tin cho biết có đúng với dữ kiện có trong hồ sơ nhà trường không. Nếu quý vị vẫn còn trở ngại, hãy liên lạc "HISD Help Desk" số 713-892-7378, pscsupport@houstonisd.org. Giờ làm việc của Help Desk là 7g sáng đến 5g chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.