• Có một số phương cách đễ các phần tử cộng đồng giúp đỡ các trường công lập. Họ có thể:
  • Phục vụ là một người Tình Nguyện trong Trường Công
  • Ảnh hưởng đến chính sách học khu khi là một thành viên của các tiểu ban cố vấn
  • Làm việc với sở Strategic Partnership để giúp cho một số trường nhất định
  • Trở nên một người dìu dắt học sinh (nếu là nam giới) qua việc tham dự sinh hoạt Real Men Read.
  • Làm việc với SPARK để thiết lập hay đổi mới các sân cỏ
  • Chia sẻ ý tưởng với các ban quản trị về những cơ hội được thấy trong trang web của HISD.
  Phần tử cộng đồng còn có thể ghi tên để lên tiếng trong buổi họp của Uỷ Ban Giáo Dục hoặc tham dự các cuộc họp chung mà khu học chánh tổ chức để lấy ý kiến của mọi người.