• HISD nhắm đến việc cung cấp các trường an toàn để học sinh có thể trổi vượt về học vấn và chuẩn bị lên đại học và chọn ngành nghề có ý nghĩa. HISD là một học khu nhiều lựa chọn, cung cấp nhiều sự lựa chọn giáo dục đa dạng. Gia đình có thể chọn những trường tốt trong khu vực, các chương trình magnet và đặc biệt, cũng như trường Montessori, trường trung học dạy môn đại học, các chương trình cho học sinh giỏi và có năng khiếu, và các trường kỹ thuật, dậy nghề.

  Dưới đây, quý vị tìm hiểu xem trường nào hợp với mình; xem bản đồ ranh giới và thông tin về trường; và hiểu biết về các lựa chọn khác cũng như chuyển trường.

  Khu Vực Theo Học cho Các Trường Gần Nhà

  Mỗi cư dân trong khu vực được ấn định vào một “hệ thống dưỡng dục” đặc biệt gồm các trường tiểu, trung học I và II cấp nhất định.

  Để biết trường nào phục vụ nơi cư ngụ của mình, vui lòng nhấn vào liên kết "Select a School" ở đầu trang này hoặc gọi cho sở Thuyên Chuyển Học Sinh (Student Transfer Department) ở số  713-556-6734. Để biết thêm tin tức, quý vị cũng có thể xem các bản đồ ranh giới của trường.

  Chuyển Trường

  Các gia đình sống trong vùng HISD có thể nộp đơn xin cho con em được chuyển đến một trường khác hơn trường “trong khu vực.” Sự thuyên chuyển dành cho học sinh nào muốn theo học các trường hay chương trình đặc biệt, và cho những học sinh có trường hợp đặc biệt.

  Thuyên Chuyển Ngoài Học Khu

  Những sự thuyên chuyển ngoài học khu chỉ có thể xảy ra khi “có chỗ trống” và phải đóng lệ phí cho những học sinh nào sống bên ngoài HISD. Tất cả những thuyên chuyển ngoài học khu, kể cả các trường Vanguard và trường charter của HISD cũng như các chương trình theo giao kèo, cần phải có sự phê chuẩn của hiệu trưởng và tổng giám đốc học khu.

  Khi trường được chọn chấp nhận một học sinh từ ngoài khu vực của trường, HISD yêu cầu phụ huynh phải đồng ý cho con theo học trường này trong toàn thể niên khoá, và cha mẹ phải chịu trách nhiệm chuyên chở học sinh này.

  Muốn biết thêm về chỗ trống, thủ tục nộp đơn, và điều kiện thuyên chuyển, hãy gọi trường mà quý vị thích hoặc Sở Thuyên Chuyển Học Sinh (Student Transfer Department) ở số 713-556-6734.