• Chính Sách Hành Chánh cổ vũ và giúp thuận tiện các quyết định của nhân viên và các uỷ viên của Khu Học Chánh Houston qua sự thành lập, lưu trữ hồ sơ, duy trì, liên lạc, và phân phối chính sách học khu, các thực hành, thủ tục hành chánh, và đề mục buổi họp của uỷ ban giáo dục.

    Tài Liệu Quản Trị

    Doanh nghiệp tốt đòi phải có sự quản trị rõ ràng sẵn sàng cho nhân viên học đường, phụ huynh  và công chúng. Vì thế, tài liệu quản trị của HISD hiện được sát nhập thành một cẩm nang trên mạng được gọi là Policy Online

    Cuộc Họp và Chương Trình Nghị Sự của Uỷ Ban Giáo Dục

    Chính Sách Hành Chánh điều hợp việc chuẩn bị chương trình nghị sự cho các cuộc họp thường lệ của Uỷ Ban Giáo Dục. Một bản tóm lược nghị sự mỗi cuộc họp được quảng bá trên mạng và niêm yết tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White 72 giờ trước mỗi cuộc họp. Bản sao này có thể lấy từ Bàn Giấy An Ninh hay Trung Tâm Thông Tin HISD.