• Thuế đóng cho Khu Học Chánh Houston được thu thập bởi Phòng Thuế Vụ Quận Harris (HCTO).

  Mọi tiền thuế đóng cho HISD được nộp cho phòng thuế quận Harris, và mọi tra hỏi liên quan đến việc đóng thuế phải trực tiếp liên lạc với HCTO ở số 713-368-2000.

  Địa chỉ chính thức của Phòng Thuế Vụ Quận Harris là 1001 Preston, Houston, Texas, 77002.

  Các chi tiết khác, kể cả địa điểm các chi nhánh của Phòng Thuế Quận Harris, có thể tìm thấy trong trang web của HCTO http://www.tax.co.harris.tx.us/.

  Thông tin căn bản về thuế HISD:

  • Khấu trừ thuế bất động sản: $15,000 cộng 20 phần trăm giá trị được ước lượng
  • Khấu trừ thêm $15,000 cho chủ nhà trên 65 tuổi hay lớn hơn, hoặc phế tật
  • Thuế xuất 2010 cho mỗi $100: $1.1567
  • Có những khấu trừ thêm cho cựu chiến binh phế tật. Hãy liên lạc với Harris County Appraisal District tại số 713-957-7800 hoặc Phòng Thuế Quận Harris số 713-368-2000 để biết thêm chi tiết.

  Các liên mạng hữu ích khác về thuế (Anh ngữ)

  Tin Tức Liên Quan Đến Thuế HISD (Anh ngữ)