• U? Ban Giáo D?c Thi Hành Nhi?m V? Th? Nào

  U? Ban Giáo D?c g?p g? vài l?n m?t tháng trong niên h?c d? thông qua, duy?t xét và thay d?i các chính sách và d? dón nh?n ý ki?n t? nhân viên và c?ng d?ng. T?t c? các cu?c h?p d?u du?c thông báo t?i thi?u tru?c dó 72 gi? b?i Phòng D?ch V? U? Ban. Phiên h?p hàng tháng c?a u? ban du?c t? ch?c vào ngày th? Nam c?a tu?n th? hai hàng tháng (ngo?i tr? tháng B?y) trong thính du?ng c?a u? ban t?i Trung Tâm H? Tr? Giáo D?c Hattie Mae White, b?t d?u lúc 5g chi?u. Các u? viên còn t? ch?c các cu?c h?p d?c bi?t và các bu?i ho?t d?ng n?u c?n. �? bi?t ngày gi? h?p, hãy liên l?c v?i Board Services ? s? 713-556-6121.

  Th? T? Phiên H?p

  1. Khai M?c
  2. Th? Trung Thành v?i Qu?c Gia
  3. Nh?ng �? Ngh? / �? Cao
  4. Phúc Trình c?a T?ng Giám �?c
  5. Các Kho?n Hành �?ng (nh?ng di?u kho?n c?n s? bi?u quy?t)
  6. H?p Kín / Ch?p Hành Khoá H?p (tu? ý)
  7. Công Dân �i?u Tr?n (công chúng nh?n xét)
  8. K?t Thúc

  Nh?n Xét c?a Công Chúng

  Phiên h?p thu?ng l? hàng tháng c?a u? ban bao g?m nh?ng co h?i d? ph? huynh và ph?n t? c?ng d?ng lên ti?ng v?i u? ban v? nh?ng v?n d? liên quan d?n tru?ng. Có hai cách d? nói v?i u? ban: 1) lên ti?ng v? m?t di?u kho?n trong chuong trình s? du?c bi?u quy?t; ho?c, 2) lên ti?ng v? m?t d? tài chung trong ph?n Công Dân �i?u Tr?n don ghi danh (.pdf). �? b?o d?m tr?t t? c?a cu?c h?p công khai, tham d? viên du?c yêu c?u tuân theo các quy t?c sau:

  • Ph?i ghi tên tru?c v?i Board Services.
  • �u?c phép nói ba phút m?i ngu?i.
  • Không du?c quá 30 phút cho m?t d? tài hay di?u kho?n nào dó.
  • N?u nhi?u công dân ghi tên d? lên ti?ng v? cùng m?t v?n d? hay m?t di?u kho?n, th?i h?n c?a h? có th? b? gi?m b?t d? có nhi?u ngu?i lên ti?ng trong vòng 30 phút.
  • Ngu?i nói không th? d? c?p d?n cá nhân c?a u? ban và vi?c làm gián do?n s? không du?c dung th?.
  • Không du?c phân ph?i tài li?u trong cu?c h?p c?a u? ban.

  H?p Kín / Ch?p Hành Khoá H?p

  Các phiên h?p c?a U? Ban Giáo D?c HISD du?c ti?n hành phù h?p v?i lu?t H?p Công Khai c?a ti?u bang. Tuy t?t c? cu?c h?p d?u m? r?ng cho công chúng, lu?t cung cho phép tri?u t?p m?t khoá h?p kín / ch?p hành, m?t ph?n cu?c h?p không du?c m? ra cho công chúng. Các v?n d? c?a khoá h?p kín / ch?p hành nói v? cá nhân, gi?i quy?t b?t d?ng s?n, h?c sinh di?u tr?n, thuong lu?ng giao kèo, c? v?n và/ho?c các v?n d? pháp lý.