Hệ Thống Kiểm Tra Uỷ Ban

  • Uỷ Ban Giáo Dục thiết lập Hệ Kiểm Tra như một cơ cấu để đo lường sự tiến bộ của khu học chánh trong việc đạt được các mục tiêu mà đã được vạch ra trong Bản Tuyên Ngôn về Các Điều Xác Tín và Viễn Ảnh. Nó đưa ra một thời khoá biểu để phúc trình chi tiết lên uỷ ban và cộng đồng về các nỗ lực của khu học chánh và việc sử dụng tiền đóng thuế có đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở của học khu, và lượng giá các chương trình và dịch vụ chính yếu dựa trên căn bản bình thường.

    Hệ thống này đòi hỏi sự phúc trình và phân tích sâu xa hơn là những gì mà luật Tiểu Bang và Cơ Quan Giáo Dục Texas đòi hỏi. Nó được đề ra để đem đến cho uỷ ban, ban quản trị học khu, và công chúng một hệ thống trách nhiệm dựa trên dữ kiện mà nó sẽ báo cáo thường xuyên, và trở nên bàn đạp chính yếu để lèo lái chính sách, các ưu tiên, và các khởi xướng của khu học chánh.

    Xem Hệ Kiểm Tra (dạng pdf) và so phác về các mục tiêu chính và phụ (.pdf).