Các Cuộc Họp của Uỷ Ban Giáo Dục

  • Các phiên họp thường lệ của Uỷ Ban được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ hai mỗi tháng (đôi khi có ngoại lệ vì ngày lễ nghỉ), được bắt đầu lúc 5g chiều tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., trong đại thính đường.

    Buổi họp thường lệ gồm nhiều cơ hội để phụ huynh và phần tử cộng đồng lên tiếng với uỷ ban về các vấn đề học đường. Buổi họp này là buổi họp hàng tháng duy nhất mà trong đó các uỷ viên biểu quyết về các đề mục trong chương trình nghị sự. Muốn biết chi tiết về cách tiến hành cuộc họp này, xin nhấn vào đây.