• Chính Sách Uỷ Ban

    Chính Sách Uỷ Ban có hai thành phần: luật pháp và địa phương. Chính sách về luật pháp là kết quả của các quy tắc của Cơ Quan Giáo Dục Texas, luật pháp liên bang và tiểu bang, và vụ việc. Chính sách địa phương được thành hình và phê chuẩn bởi Uỷ Ban Giáo Dục HISD và đặc biệt HISD. Hiệp Hội Uỷ Ban Học Đường Texas có giữ chính sách luật pháp và địa phương trong trang web của nó.

    Điều Lệ Ban Quản Trị (Administrative Regulations - AR)

    Điều Lệ Ban Quản Trị cung cấp chi tiết các thủ tục hành chánh để thực hành Chính Sách Uỷ Ban. Các điều lệ này có thể truy nhập qua một hệ thống tiện dụng được gọi là Policy Online. Các chi tiết khác về điều lệ HISD có thể tìm thấy trong trang web Policy Administration tại  Governance Documents.

    Sở Chính Sách Hành Chánh

    Sở Chính Sách Hành Chánh quản lý Chính Sách Uỷ Ban và AR, cũng như đề mục họp hàng tháng của Uỷ Ban Giáo Dục. Ngoài ra, trang web Policy Administration gồm các bản mẫu, lịch trình, và tin tức khác liên can đến các tài liệu này.