• Uỷ Ban Giáo Dục Thi Hành Nhiệm Vụ Thế Nào

  Uỷ Ban Giáo Dục gặp gỡ vài lần một tháng trong niên học để thông qua, duyệt xét và thay đổi các chính sách và để đón nhận ý kiến từ nhân viên và cộng đồng. Tất cả các cuộc họp đều được thông báo tối thiểu trước đó 72 giờ bởi Phòng Dịch Vụ Uỷ Ban. Phiên họp hàng tháng của uỷ ban được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ hai hàng tháng (ngoại trừ tháng Bẩy) trong thính đường của uỷ ban tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, bắt đầu lúc 5g chiều. Các uỷ viên còn tổ chức các cuộc họp đặc biệt và các buổi hoạt động nếu cần. Để biết ngày giờ họp, hãy liên lạc với Board Services ở số 713-556-6121.

  Thứ Tự Phiên Họp

  1. Khai Mạc
  2. Thề Trung Thành với Quốc Gia
  3. Những Đề Nghị / Đề Cao
  4. Phúc Trình của Tổng Giám Đốc
  5. Các Khoản Hành Động (những điều khoản cần sự biểu quyết)
  6. Họp Kín / Chấp Hành Khoá Họp (tuỳ ý)
  7. Công Dân Điều Trần (công chúng nhận xét)
  8. Kết Thúc

  Nhận Xét của Công Chúng

  Phiên họp thường lệ hàng tháng của uỷ ban bao gồm những cơ hội để phụ huynh và phần tử cộng đồng lên tiếng với uỷ ban về những vấn đề liên quan đến trường. Có hai cách để nói với uỷ ban: 1) lên tiếng về một điều khoản trong chương trình sẽ được biểu quyết; hoặc, 2) lên tiếng về một đề tài chung trong phần Công Dân Điều Trần đơn ghi danh (.pdf). Để bảo đảm trật tự của cuộc họp công khai, tham dự viên được yêu cầu tuân theo các quy tắc sau:

  • Phải ghi tên trước với Board Services.
  • Được phép nói ba phút mỗi người.
  • Không được quá 30 phút cho một đề tài hay điều khoản nào đó.
  • Nếu nhiều công dân ghi tên để lên tiếng về cùng một vấn đề hay một điều khoản, thời hạn của họ có thể bị giảm bớt để có nhiều người lên tiếng trong vòng 30 phút.
  • Người nói không thể đề cập đến cá nhân của uỷ ban và việc làm gián đoạn sẽ không được dung thứ.
  • Không được phân phối tài liệu trong cuộc họp của uỷ ban.

  Họp Kín / Chấp Hành Khoá Họp

  Các phiên họp của Uỷ Ban Giáo Dục HISD được tiến hành phù hợp với luật Họp Công Khai của tiểu bang. Tuy tất cả cuộc họp đều mở rộng cho công chúng, luật cũng cho phép triệu tập một khoá họp kín / chấp hành, một phần cuộc họp không được mở ra cho công chúng. Các vấn đề của khoá họp kín / chấp hành nói về cá nhân, giải quyết bất động sản, học sinh điều trần, thương lượng giao kèo, cố vấn và/hoặc các vấn đề pháp lý.