Nói Với Ủy Ban trong Cuộc Họp Thường Lệ

 • Ủy Ban Giáo Dục đón chào mọi người đến trong cuộc họp thường lệ hàng tháng để lên tiếng về các vấn đề có liên hệ đến học khu. Người dân có thể nói với ủy ban trong cuộc họp thường lệ này theo hai phương cách:

  • "Hearing of Citizens", cho những công dân nào muốn lên tiếng về một vấn đề không có trong chương trình nghị sự; hoặc
  • "Speakers to Agenda Items", cho những công dân nào muốn nói về vấn đề mà ủy ban sẽ phải biểu quyết.

  Ghi Danh Để Lên Tiếng

  Người dân phải ghi danh trước (dùng mẫu đính kèm) và nộp lại giấy ghi danh với đầy đủ chi tiết về cho Văn Phòng Dịch Vụ Ủy Ban theo thời hạn sau:

  • Hạn Chót Ghi Danh
   • "Hearing of Citizens"— đưa lại giấy này vào lúc 4:30 chiều trước khi ủy ban bắt đầu họp.
   • "Speaking on a board agenda item"— đưa lại giấy ghi danh vào lúc 11:00 trưa vào ngày họp thường lệ của uỷ ban.
  • Đưa Lại Giấy Ghi Danh
   • Vui lòng gửi điện thư (fax) về 713-556-6115; hoặc
   • Gửi bưu điện về Board Services, 4400 West 18th St., Houston, Texas 77092.

  Liên Lạc Ủy Viên

  Để liên lạc với bất cứ thành phần nào của Ủy Ban Giáo Dục, vui lòng điện thoại cho Board Services ở số 713-556-6121 hoặc email về Giám Thị Dịch Vụ Ủy Ban là Suzanne Harrison.