• JV/VARSITY 2021 SCHEDULE

   

  9/14/21 - AWTY - JV 5PM

  9/23/21 - ST. AGNES - jv 6:30PM

  9/30/21 - DUCHESNE - JV 5PM

                                     VARSITY 6PM

  10/7/21 - HOUSTON CHRISTIAN - JV 5PM

                                                    VARSITY 6:30PM

  10/12/21 - MEMORIAL - JV 5:30PM

                                      VARSITY 6:45PM

  10/13/21 - ST. AGNES - JV 5PM

                                      VARSITY 6:30PM

  10/26/21 - ST. AGNES - VARSITY 5PM