• Trở Lại
  • Xem tiếp

Cảm Nghiệm Học Trực Tuyến

  • Niên khóa năm nay, con em quý vị sẽ bắt đầu đi học với việc học trực tuyến. Điều này sẽ cho phép học sinh HISD tiếp tục việc giáo dục trong khi HISD tiếp tục theo dõi các điều kiện trên toàn học khu và có những thay đổi cần thiết để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của mọi học sinh. Trong khi học trực tuyến, phụ huynh và học sinh sẽ có thể dùng “HISD @ H.O.M.E.” và các nền điện toán của học khu để truy cập sự hỗ trợ và nguồn năng giảng dạy.

HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI HỌC DIỆN ĐÔI DIỆN

  • Virtual vs. In-Person Learning

  • Khi con em quý vị trong các môi trường học hành truyền thống, diện đối diện, các em cảm nghiệm những tương tác cá biệt và sử dụng kỹ thuật để hỗ trợ sự giảng dạy. Trong khi học trực tuyến, kỹ thuật được sử dụng để chuyển trao thông tin và giảng dạy cho học sinh để các em làm bài và nộp bài. Học sinh HISD sẽ cảm nghiệm học trực tuyến khi sử dụng mô hình giảng dạy không đồng bộ mà nó được quản trị bởi “HISD Instructional Continuity Plan” (kế hoạch tiếp tục giảng dạy của HISD) được phê chuẩn bởi Nha Giáo Dục Texas (TEA). Mô hình giảng dạy này không đòi hỏi phải giảng dạy theo thời gian thực. Trong mô hình này, cảm nghiệm học hành sẽ được thiết kế theo một phương cách để học sinh có thể làm việc theo nhịp độ riêng trong khi giáo chức sẽ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ sống động.

  • Trở Lại
  • Xem tiếp