• Trở Lại
  • Xem tiếp

Kỹ Thuật Hỗ Trợ Sự Giảng Dạy Trực Tuyến

  • Trong khi học trực tuyến, học sinh được mong hoàn tất các bài học được ấn định hàng ngày. Các em sẽ chứng minh sự tham dự học trực tuyến hàng ngày bởi tham gia đầy đủ các sinh hoạt học tập được ấn định và hoàn tất các bài tập để chứng tỏ sự học hành trước khi hay vào ngày được ấn định. Điều quan trọng cho quý vị và con em là giữ liên lạc với các giáo chức khi cần hỗ trợ thêm về việc học. Để giúp điều hòa việc này, học khu đã chấp nhận và thực hiện một vài dụng cụ kỹ thuật có sẵn cho các học sinh sử dụng.


    Nhấn vào những điểm nhấp nháy dưới đây để biết cách hỗ trợ con em.

  • Trở Lại
  • Xem tiếp