• Trở Lại
  • Xem tiếp

Chính Sách Học Vấn cho Việc Học Trực Tuyến

  • VUI LÒNG LƯU Ý: Thông tin này tùy thuộc vào sự hướng dẫn của TEA và có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Về thông tin mới nhất, vui lòng vào trang Academics trong trang mạng “HISD Reopening”.

    Nhấn vào các nhãn (tab) dưới đây để tìm hiểu thêm.

  • Trở Lại
  • Xem tiếp