• Trở Lại
  • Xem tiếp

Truy Cập Sự Hỗ Trợ Kỹ Thuật

  • Nhấn vào các nhãn (tab) bên dưới để biết cách truy cập các dụng cụ kỹ thuật sau.

  • Đăng Nhập và Mật Khẩu Mạng

  • Các Dụng Cụ và Điểm Nóng (Hotspots)

  • “HISD Parent Connect”

  • Các Nguồn Kỹ Thuật và Hỗ Trợ

  • Trở Lại
  • Xem tiếp