• Trở Lại
  • Xem tiếp

Hỗ Trợ cho Học Sinh Đặc Biệt

  • HISD quyết tâm cung cấp sự truy cập đồng đều đối với các cơ hội và bài học cho mọi học sinh trong thời gian học trực tuyến. Phòng “Office of Special Populations” bảo đảm các người lãnh đạo học khu và trường được cung cấp các nguồn năng, dịch vụ, và chương trình thích hợp cho các học sinh có nhu cầu về các dịch vụ sau: Giáo Dục Đặc Biệt, Tiết 504, Chứng Khó Đọc (Dyslexia), Đa Ngôn Ngữ, Cần Can Thiệp, Trường Trực Tuyến và Học Sinh Giỏi và Có Tài.

    Nếu con em quý vị đang nhận được các dịch vụ cho học sinh đặc biệt, các em sẽ tiếp tục nhận được kỹ thuật, dịch vụ, những tiện nghi, và những thay đổi được đòi hỏi theo IEP, Tiết 504, và những hỗ trợ do trường quyết định trong thời gian học trực tuyến.

    Nhấn vào nhãn (tab) bên dưới để biết thêm.

  • Trở Lại
  • Xem tiếp