• Trở Lại
 • Xem tiếp

Thông Tin Liên Lạc cho Phụ Huynh

 • Cần Giúp Đỡ Tổng Quát

  HISD @ H.O.M.E. Hotline
  713-556-INFO (4636)
  Thứ Hai – thứ Năm 
  9g00 sáng – 1g trưa

  Cần Giúp Đỡ về Mạng hay Tên Sử Dụng/Mật Khẩu

  IT Service Desk
  ServiceDesk@HoustonISD.org
  713-892-7378 (SERV)
  Thứ Hai – thứ Sáu
  7g30 sáng – 4g30 chiều 

  Cần Giúp Đỡ về Truy Cập Nguồn Giảng Dạy

  Academics
  Academics@HoustonISD.org

  Cần Giúp Đỡ về Hỗ Trợ Kỹ Thuật Giảng Dạy

  Nếu quý vị có lưu tâm về chính sách học đường hay nhân viên, vui lòng theo các bước được vạch ra bên dưới để giải quyết vấn đề trong một phương cách có hiệu quả và tích cực:

  1. Liên lạc với người mà quý vị có sự than phiền và thảo luận về vấn đề này.
  2. Nếu vẫn còn vấn đề, hãy liên lạc với hiệu trưởng.
  3. Nếu vẫn chưa giải quyết được, hãy liên lạc phòng “Parent Community Assistance Office” ở số 713-556-7121 hay email về ParentAssistance@houstonisd.org
  4. Sau khi cho biết sự than phiền của quý vị, cho phép 48-72 giờ làm việc để có sự cập nhật.
 • Trở Lại
 • Xem tiếp